Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Τροποποίηση οδηγού • Νέες ημερομηνίες έργων, διευκρινίσεις για ΦΠΑ κλπ • Όλες οι αλλαγές
Renergy

Τελευταία νέα

26 Ιουλίου, 2022

Εξοικονομώ-Αυτονομώ: Τροποποίηση οδηγού • Νέες ημερομηνίες έργων, διευκρινίσεις για ΦΠΑ κλπ • Όλες οι αλλαγές

B2Green Exoikonomhsh Exoikonomw Solar

Σε συνέχεια της ενημέρωσης του B2Green για την τροποποίηση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων του “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” στην πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος, δόθηκε στη δημοσιότητα με μεγάλη καθυστέρηση η επίσημη τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του, το ΥΠΕΝ έλαβε υπόψη μεταξύ άλλων και τα προβλήματα που έχουν προκύψει στον εφοδιασμό της αγοράς (εφοδιαστική αλυσίδα) λόγω της πανδημίας COVID-19, την καθυστέρηση που παρατηρείται στις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες ενεργοποίησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών και την διαπίστωση για την ανάγκη διορθώσεων λεκτικών και αναδιατύπωσης σημείων με σκοπό την ορθή απόδοση εννοιών και όρων του Προγράμματος.

Πέρα από την αναμενόμενη διόρθωση των προθεσμιών ολοκλήρωσης των έργων, τροποποιήθηκε και μια σειρά από διατάξεις, άλλες τυπικού και άλλες ουσιαστικού χαρακτήρα.

Από αυτές, ξεχωρίζουμε τις διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις καθεστώτος μειωμένου ΦΠΑ για τις οποίες έχει υπάρξει πλήθος αντιδράσεων κατά το παρελθόν, λεπτομέρειες που αφορούν στην επιλεξιμότητα έκδοσης ΕΕΔΜΚ, βεβαίωσης μηχανικού, υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη κλπ.

Διαβάστε παρακάτω όλες τις αλλαγές στον οδηγό του προγράμματος “Εξοικονομώ-Αυτονομώ“:

Α. Ο τίτλος της τροποποιούμενης κοινής υπουργικής απόφασης θα είναι εφεξής:

«Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 -2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Β. Μετά την έβδομη περίπτωση της ενότητας ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθεται νέα περίπτωση ως εξής:

«ΤΑΑ Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Γ. Τα εδάφια 1 έως 3 της παρ. 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:

«Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ενώ χρηματοδοτείται και με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (TAA). Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 896,39 εκ. €, εκ των οποίων 492 εκ. € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», 170,75 εκ. € από τα ΠΕΠ – Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, 34 εκ € από Εθνικούς Πόρους και 199,64 εκ. € από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στον πίνακα 1.3.1 δίνεται, ανά Περιφέρεια της χώρας, η συνολική κατανομή του Προγράμματος (για όλους του τύπους αιτήσεων) ύψους 896,39 εκ. €, ενώ στον πίνακα 1.3.2 δίνεται, ανά Περιφέρεια της χώρας, η κατανομή αποκλειστικά για τις αιτήσεις που αφορούν σε πολυκατοικίες και η οποία αποτελεί υποσύνολο της συνολικής κατανομής.».

Δ. Οι πίνακες 1.3.1 και 1.3.2 της παρ. 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:

Ε. Στην αρχή του έκτου εδαφίου της παρ. 1.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος διαγράφεται η φράση: «αρχικές αυτές ενδεικτικές».

ΣΤ. Στο δέκατο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, μετά τη φράση «ενοικιαζόμενες» προστίθεται νέα φράση ως εξής: «/δωρεάν παραχωρούμενες».

Ζ. Στο τέλος του δέκατου εδαφίου της παρ. 4.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Ως βάση της απομείωσης θεωρείται η αρχική δαπάνη προ ΦΠΑ 24%. Διευκρινίζεται ότι ίδια μείωση προβλέπεται και στις περιπτώσεις που υπάρχει καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ.».

Η. Μετά το τελευταίο εδάφιο της περ. γ της παρ. 4.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Διευκρινίζεται ότι δεν επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα οι δαπάνες έκδοσης πέραν της μίας έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, καθώς και η δαπάνη για την έκδοση ηλεκτρονικής βεβαίωσης αρμόδιου μηχανικού που προβλέπεται στο άρθρο 30 του ν. 4495/2017.».

Θ. Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Ως βάση της απομείωσης θεωρείται η αρχική δαπάνη προ ΦΠΑ 24%. Διευκρινίζεται ότι ίδια μείωση προβλέπεται και στις περιπτώσεις που υπάρχει καθεστώς μειωμένου ΦΠΑ.».

Ι. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα παρέχεται είτε μέχρι την κάλυψη του μέγιστου προϋπολογισμού είτε μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (για τις αιτήσεις πολυκατοικίας).».

ΙΑ. Το έκτο εδάφιο της παρ. 5.2 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Αιτήσεις Πολυκατοικίας (Τύπος Α και Β): Από 03.02.2021 έως 26.02.2021 σε όλη την επικράτεια.».

ΙΒ. Τα εδάφια 16 έως 17 της παρ. 7.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:

«Επιλέξιμα για το Πρόγραμμα είναι τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει, συμπεριλαμβανομένων των παραστατικών δαπανών αμοιβής συμβούλου έργου και εκπόνησης τεχνικών μελετών, καθώς και τα εξοφλημένα παραστατικά που αφορούν σε πληρωμή ενεργειακού επιθεωρητή, έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου ανελκυστήρα, ασφαλιστικών εισφορών και καταβολή ιδίων κεφαλαίων, που εκδόθηκαν για τους σκοπούς του κάθε έργου. Τα παραστατικά πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας της αίτησης του Ωφελούμενου (ημερομηνία έκδοσης του ΠΕΑ κατά την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση) και εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης, με εξαίρεση το παραστατικό πληρωμής του Α’ ΠΕΑ η ημερομηνία του οποίου μπορεί να προηγείται της έκδοσης του Α’ ΠΕΑ.».

ΙΓ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Επισημαίνεται ότι στα ανωτέρω δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνεται φωτογραφική τεκμηρίωση των εργασιών, καθώς και βεβαίωση του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ότι υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη).».

ΙΔ. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος εισάγεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη τυχόν έκδοσης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη για την επιλέξιμη κατοικία, δεν επιχορηγείται από το Πρόγραμμα.».

ΙΕ. Μετά το πέμπτο εδάφιο της παρ. 7.5.3 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος εισάγεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για αιτήσεις σε υπαγωγή, οι προθεσμίες αποδοχής της απόφασης Υπαγωγής και υπογραφής της δανειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), καθώς και η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου, που λήγουν εντός των διαστημάτων από 09/03/2022 έως και 30/9/2022 και από 08/04/2022 έως και 30/10/2022 αντίστοιχα, παρατείνονται αυτοδίκαια ως και τις 1/10/2022 και 31/10/2022 αντίστοιχα.».

ΙΣΤ’. Μετά το όγδοο εδάφιο της παρ. 8.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος εισάγεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για τις περιφέρειες όπου η χρηματοδότηση της άμεσης ενίσχυσης γίνεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η άνω υποχρέωση ανέρχεται σε πέντε (5) έτη.».

ΙΖ. Το δωδέκατο εδάφιο της παραγράφου 8.1 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και τα πρωτότυπα παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου τηρούνται από τον Ωφελούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και στη συνέχεια για τρία (3) έτη (ή πέντε (5) έτη στις περιφέρειες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) από την ημερομηνία τελικής εκταμίευσης του δανείου ή/και της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης» και για τις περιπτώσεις ενοικίασης/βραχυχρόνιας μίσθωσης/δωρεάν παραχώρησης για δέκα (10) έτη μετά το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 -2020 που συγχρηματοδοτούν το Πρόγραμμα.».

ΙΗ. Το δέκατο τρίτο εδάφιο της ενότητας «Δικαιούχος» του κεφάλαιου 9 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Δικαιούχος οφείλει να διασφαλίσει την τήρηση φακέλου έργου/προγράμματος για διάστημα πέντε (5) ετών από την ολοκλήρωση της πράξης και, για τις περιπτώσεις ενοικίασης/δωρεάν παραχώρησης/βραχυχρόνιας μίσθωσης, δέκα (10) ετών μετά το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 -2020 που συγχρηματοδοτούν το Πρόγραμμα.».

ΙΘ. Η περίπτωση ι του Παραρτήματος VI του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«ι. Τεκμηρίωση, για την αδυναμία εγκατάστασης ηλιακού συστήματος παροχής ΖΝΧ (συμπληρώνεται εφόσον δεν υπήρχε εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ με χρήση ΑΠΕ και δεν υλοποιήθηκε εγκατάσταση ηλιακού συστήματος παροχής ΖΝΧ):

Στην κατοικία (μονοκατοικία/διαμέρισμα) δεν είναι εφικτό να εγκατασταθεί ηλιακό σύστημα παροχής ΖΝΧ, διότι (αναγράφεται ο λόγος που καθιστά μη εφικτή την εγκατάσταση π.χ. λόγω απαγόρευσης που προκύπτει από τον Κανονισμό ή από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας, απαγόρευση λόγω ειδικής νομοθετικής διάταξης που διέπει τα διατηρητέα κτίρια ή τους παραδοσιακούς/ιστορικούς οικισμούς κ.λπ)…».

Κ. Το τρίτο εδάφιο του Παραρτήματος Χ του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Με την παρούσα δηλώνω ότι τα δικαιολογητικά που εμφανίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα έχουν επισυναφθεί ηλεκτρονικά, θα ενημερώσω το φάκελο του έργου με τα εν λόγω δικαιολογητικά και θα τηρήσω το φάκελο του έργου με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία για τρία (3) χρόνια (ή πέντε (5) στις περιφέρειες που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) από την ημερομηνία τελικής εκταμίευσης του δανείου ή/και της επιχορήγησης από το πρόγραμμα της «άμεσης ενίσχυσης» και για τις περιπτώσεις ενοικίασης/βραχυχρόνιας μίσθωσης/δωρεάν παραχώρησης για δέκα (10) έτη μετά το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 -2020 που συγχρηματοδοτούν το έργο.».

ΚΑ. Η εικοστή πρώτη και εικοστή δεύτερη περίπτωση της λίστας δικαιολογητικών του Παραρτήματος Χ του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμματος αντικαθίστανται ως εξής:

– Βεβαίωση από το διαχειριστή του Δικτύου (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) ότι υπάρχει σε ισχύ πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη).

– Αντίγραφο σύμβασης σύνδεσης με το Δίκτυο ΧΤ, μεταξύ του αυτοπαραγωγού (χρήστη του ακινήτου) και του διαχειριστή του Δικτύου (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) καθώς και βεβαίωση για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού παραγωγής (αφορά εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού σταθμού με ενεργειακό συμψηφισμό και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές) σε συνδυασμό με το Φ/Β).».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/ 112232/1033/20.11.2020 (Β’ 5229) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ – Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020».

dimitris
Posts made: 84

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Related Posts
You May Also Like
Μετάβαση στο περιεχόμενο